Barnbloggen

Vad menas med KBT?

Det svänger hela tiden när det kommer till vad som uppfattas som god terapi, vad som påverkar barn när de växer upp. Under 1970-talet talade man mycket om att det var den sociala miljön som påverkade ett barn allra mest.

Då handlade allt om social uppväxt

Och det var inte så konstigt då, eftersom man valde att prioritera att arbeta med barn utifrån en tanke om att barnets uppväxtmiljö avgjorde hur barnen blev, vad som drev dem när de vistades i skola, dagis och på andra ställen. Efter 1970-talet och in på 1990-talet svängde pendeln – den populära uppfattningen om vad som påverkar barn mest och hur man ska ta itu med barn som har svårigheter – till att istället handla om vilken biologi som barnen föds med.

Nu handlar allt om biologisk disposition

Numera tänker och tror man att det är barnets disposition som avgör hur ett barn agerar i sin miljö, på dagis och i skolan. Istället för, som man gjorde på 1970-talet och arbetade med barnet, barnets tankar, fostran och den sociala miljön kring ett barn, har man gått till att medicinera barn. Man har gett upp tanken att det är den sociala uppväxten som påverkar ett barn. Istället fokuserar man på att barnet är fött med en vidd disposition, och så är det, inget att göra något åt det.

På 70-talet bedrev man psykoterapi

På liknande sätt, riktade man in sig på att behandla människor som mådde dåligt med psykoterapi. Eftersom man tänkte sig att de problem som en vuxen människa drabbades av, berodde på en social uppväxt man hade som barn, ägnade man sig helt följdriktigt åt att analysera det förflutna. Eftersom det var det förflutna som påverkade ens nuet, skulle man alltså bearbeta det förflutna och på så sätt komma till rätta med det som är fel i ens nuvarande situation.

Numera bedriver man KBT terapi

Eftersom man har frångått tanken på att det är ens förflutna som påverkar en mest, utan tänker sig att de problem som man har idag, beror på en biologisk disposition, ägnar man sig inte åt det förflutna längre. Tvärtom, tror psykologerna på att ältande av det förflutna ger en mer bekymmer och besvär än vad ett hjälper. Av den anledningen tänker man sig att det är hellre kognitiv beteendeterapi (KBT) som ska hjälpa människor med de besvär som de tampas med i nuet. Med KBT menar man att man styrs av de mekanismer som råder i ens medvetande. Därför ska man förändra medvetandet istället för att bearbeta det förflutna. KBT går ut på att hitta lösningar i nuet, att förändra ett beteende, en tanke och ge sig själv rätt information.