Barnbloggen

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Många som står i begrepp att bli inblandade i en vårdnadstvist undrar hur lång tid det kommer att ta. Svaret är att det kan se väldigt olika ut och att det heller inte är det som man bör lägga störst vikt vid att tänka på. Hur vårdnadstvisten faller ut och vad det får för konsekvenser för ens barn är så klart det viktigaste, och med tanke på processens allvarliga natur kan det vara bra att låta den ta sin tid. Som förälder får en vårdnadstvist också en att reflektera kring sitt föräldraskap, vilket bara är en bra sak och dessutom kan få en att ändra uppfattning under tidens gång.

Med det sagt kan en sak slås fast: en vårdnadstvist tar nästan alltid mer än ett år, från det att en förälder bestämmer sig för att hen vill ha ensam vårdnad till att rätten fäller domen. Bestämmer sig föräldrarna för en egen överenskommelse efter samtal hos familjerätten behöver ärendet inte tas upp i rätten utan kan klaras av på några månader. Om en förälder vill överklaga tingsrättens beslut kan det å andra sidan ta ytterligare något halvår innan hovrätten dömt i ärendet.

Familjerätten

Föräldrar som inte kommer överens om vårdnaden erbjud hjälp hos familjerätten i kommunen. Föräldrarna samtalar då med en socialsekreterare och försöker komma överens utan att gå till domstol. Socialsekreterarens roll är att medla och försöka få parterna att se saken ur den andres synvinkel, men också att beskriva hur en vårdnadstvist gå till och i viss mening försöka avskräcka föräldrarna från att ta ärendet till domstol.

Samarbetssamtalen pågår tills föräldrarna är överens eller tills det är uppenbart att de inte kommer att komma överens och väljer att avsluta samtalen.

Tidsåtgång: 1-3 månader.

Stämningsansökan

Den förälder som vill ha ensam vårdnad lämnar därefter in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Ärendet blir då ett tvistemål i domstol som rätten har att döma i.

Tidsåtgång: ca två veckor

Utredning

Det första tingsrätten gör när den fått in en stämningsansökan är att kalla till en så kallad muntlig förberedelse, ett möte med båda parterna där rätten försöker få parterna att komma överens utan vidare förhandlingar.

Misslyckas det tar rätten ett interimistiskt, tillfälligt, beslut om vårdnaden i väntan på rättegången. Därefter  ger man socialtjänsten i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning som ska ligga till grund för beslutet. Vårdnadsutredningen görs noggrant och syftar till at tutreda familjesituationen. Sekreterarna intervjuar all aparter, även barnet samt närstående till familjen.

Tidsåtgång: 2-6 månader

Rättegång

När tingsrätten tagit del av utredningen kallar man till huvudförhandling, rättegång. Här hörs alla parter, representerade av sina juridiska ombud. Det kan kräva flera tillfälle innan rätten anser sig ha gjort en fullgod bild av situationen och det är inte vanligt att en huvudförhandling tar upp till ett år.

Tidsåtgång: 6-12 månader

Överklagan

Väljer någon av parterna dessutom att överklaga beslutet till hovrätten förlängs så klart processen. Dock går huvudförhandlingarna i hovrätten fortare, eftersom underlag finns i forma av vårdnadsutredning och dom från tingsrätten.